Avada Accountant Demo
Mã vạch Wiki2022-01-13T02:36:44+07:00

Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.

Trong loạt bài viết dưới đây taomavach.com tổng hợp các kiến thức , tài liệu, những điều cần biết về mã vạch nhằm hỗ trợ kiến thức cơ bản cho doanh nghiệp và người tiêu dùng về mã số mã vạch của hàng hóa.

Title